Wicigeonga Cildrum Englisc:Word

Fram Wikibooks
Jump to navigation Jump to search
^ Cildrum Englisc ^ (ādihtan)
Dǣlas: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17

Hwæt sind word?

In grammaticcræfte, sind word þā dǣlas þe secgaþ þæt man dēþ oþþe is oþþe wierþ. Sumu word nimaþ naman swā wrēgendlice, and sumu ne dōþ.

Word swā habban', bēon, niman, and cuman sind word. Man findeþ word þe strang sind, oþþe wāc sind. Hwīlum is se selfswēgend þæt tācn, tō gemunenne, hū man hwierfþ þæt word, swā ī, ū, and swā forþ.

Hū brȳcst þu word in cwidum?

Mid þǣm bīnamum, hwierfþ man þā endunga þāra worda tō secgenne, hwā dēþ sum þing.

 • Mīn brōðor bringþ his gescȳ. Hwæt? Mīn brōðor bringþ his gescȳ.
 • Adam and ic nimaþ fōdan. Hwæt dōþ hīe? Wit nimaþ fōdan.
 • Ic fare on land. Hwæt dō ic? Ic fare on land.
 • Þū cymst tō hira hūse. Hwæt dēst þu? Þū cymst tō hira hūse.

Endunga worda

Mid fela worda notaþ man þāra ilcena endunga:

 • ic fare
 • þu cymst
 • hē bringþ
 • wē nim

Bisen

Hērmid siehþ man þā endunga: e, (e)st, (e)þ, . Gif þu twā oþþe mā samodswēgend hæfst, and þā endunge ne canst hīerendlīce secgan, īec e betwēonan þǣm bōcstafum.

 • ic hyngre
 • þu hyngrest ( *hyngrst - man ne cann þæt rihte secgan!)
 • hē hyngreþ ( *hyngrþ - man ne cann þæt rihte secgan!)

Strang word

Man findeþ sumu word þe hwierfþ hira selfswēgend in ōðrum tīdum oþþe mid þu and . Oft sceal man hīe gemunan, ac mǣst sind hīe ēaþ tō sēonne: ī, ēo/ū, im/in, a, ā. Hīe hwierfaþ þus:

 • a -> æ
 • æ -> e
 • e -> i
 • o -> e (œ on Norþhymbriscum Englisce)
 • u -> y
 • eo -> ie

Ac þā selfswēgend i, y ne hwierfaþ.

Tō bīsene, sēo þā word niman and faran:

 • ic nime, fare
 • þū nimst, færst
 • hē nimþ, færþ
 • wē nimaþ, faraþ (gē, hīe)

Þū siehst þæt mid þu and , þā word cunnon hwierfan þā selfswēgend a->æ.

Wāc word

Wāc word sind þā word þe hæfþ þā endunge -de/-te in forþgewitenum tīdum. Hīe nǣfre hwierfaþ hira selfswēgend in þǣre forþgewitenan tīde.

Tō bīsene, hyngran and endian

 • ic hyngre, endie
 • þū hyngrest, endast
 • hē hyngreþ, endaþ
 • wē hyngraþ, endiaþ

Þā endunga sind swā mid strangum wordum, ac:

 • mid mǣstum sind endunga: -e, -est, -eþ, and -aþ
 • gif þæt word endaþ mid -ian, his endunga sind -ie, -ast, -aþ, and -iaþ