Wicigeonga Cildrum Englisc:Rīmcræft

Fram Wikibooks
Jump to navigation Jump to search

Þā rīm on Englisce

 1. ān
 2. twēgen
 3. þrīe
 4. fēower
 5. fīf
 6. six
 7. seofon
 8. eahta
 9. nigon
 10. tēon
 11. endleofan
 12. twelf
 13. þrēotīene
 14. fēowertīene
 15. fīftīene
 16. sixtīene
 17. seofontīene
 18. eahtatīene
 19. nigontīene
 20. twēntig
 21. ān and twēntig (22. twēgen and twēntig, asf....)

30. þrītig 40. fēortig 50. fīftig 60. hundsixtig 70. hundseofontig 80. hundeahtatig 90. hundnigontig 100. hundred, hund 101. ān and hundred 110. hundendleofontig 120. hundtwelftig 130. hund and þrītig 170. hund and seofontig ( hund and hundseofontig; þæt is tō fela hund!) 180. hund and eahtatig 190. hund and nigontig 200. tū hund 300. þrēo hund 400. fēower hund 500. fīf hund 600. six hund 700. seofon hund 800. eahta hund 900. nigon hund 1,000. þūsend

Dǣlas

 • 1/2, þæt is healf; wē cunnon ēac .5 wrītan. Hēr healf is tōgeīecendlic, and þūs sculon wē þā endunga hēr habban (-re, -es, asf.)
 • 1.5, þæt is ōðer healf. T.b., ōðer healf hund daga wæs hē cyning 150 daga wæs hē cyning (1.5 x 100);
 • 2.5, þæt is þridde healf. T.b., Hēo hæfþ þriddan healfe blōstmas Hēo hæfþ 2.5 blōstmas
 • 7.5, þæt is eahtoðe healf. T.b., Ic hæbbe eahtoðe healf hȳd Ic hæbbe 7.5 hȳd
 • 26.5, þæt is seofon and twēntigoðe healf. T.b., Þæt is seofon and twēntigoðan healfes fōtes Þæt is 26.5 fōtes (on lengþe) (Hēr se āgniendlic is gebrocen tō secgenne þā lengþe sumes þinges. Wē cunnon ēac secgan, Ic eom sixtan healfes fōtes Ic eom 5.5' = 5'6")

Hū lang eart þū?

 • Frign sumne mann, Hū lang eart þū?
 • Andswara, Ic eom six fōtes (6') oþþe Ic eom sixtan healfes fōtes (5.5' = 5'6") oþþe Ic eom fīf fōtes and fēower ynca (5'4") oþþe Ic eom fīf fōtes and þrīra ynca (5'3").

Hū oft?

 1. ǣnes
 2. tūwes
 3. þriwa

Hū fela sīða?

 1. forman sīðe - æt þǣm ǣrestan, þæt þū sum þing dēst, dēst þu þæt forman sīðe.
 2. ōðere sīðe - þū dēst sum þing ōðere sīðe, hwonne þū þæt dydest ǣnes, and þis is se ōðer sīþ.
 3. þriddan, fēorðan, asf. sīðe (hīe sind ealle on þǣm middōndlican cāsu)